ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
(Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

 

1) jelenie szlachetne:

a) byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

 

2) jelenie sika (byki, łanie i cielęta) – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 

3) daniele:

a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

 

4) sarny:

a) kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,

b) kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 

5) dziki:

 

    dziki – przez cały rok;

 

6) muflony:

a) tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 

7) borsuki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
 

8) tchórze i kuny (leśne i domowe) – od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
 

9) lisy – od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub
kuropatwy – przez cały rok;

 

10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze – przez cały rok;
 

11) piżmaki – od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;
 

12) zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
 

13) bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

 

14) kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
 

15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
 

16) gęsi:

a) zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;

 

17) łyski – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
 

18) gołębie grzywacze – od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
 

19) słonki – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
 

20) jarząbki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
 

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
 

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
 

4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
 

5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762